Home page > Aktuality > Zahájení roku 2016 u 74. lehkého motorizovaného praporu

Zahájení roku 2016 u 74. lehkého motorizovaného praporu

V lednu 2016 byl u 74. lehkého motorizovaného praporu zahájen pravidelný výcvik. Jako každoročně byla pozornost soustředěna na organizaci a průběh mandatorních zaměstnání. Jednalo se o ucelený souhrn přednášek, testů a praktického výcviku, které musí absolvovat každý voják praporu. Je to vlastně takový základní stavební prvek všech budoucích plánovaných zaměstnání a výcviku, který budou vojáci v průběhu roku absolvovat.  Všichni příslušníci praporu tedy během stanoveného počtu dnů absolvovali školení řidičů a velitelů vozů, byli proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v zásadách požární ochrany a zvýšený důraz byl položen na proškolení bezpečnosti a ochrany při výcviku a manipulaci s imitačním materiálem. Další tématika mandatorních zaměstnání zahrnovala školení v oblasti ekologie, finančního zabezpečení, ochranu utajovaných informací a zásady manipulace a ochrany dat při práci s výpočetní technikou.

Kombinací teoretické a praktické přípravy bylo proškoleni příslušníků pro výkon útvarové směny. Teoretická část tohoto zaměstnání byla doplněna o praktickou část a to o střeleckou přípravu. Ve stanovené dny se v přesně stanovených časech vojáci jednotlivých rot zúčastnili nácviku cvičení střeleb na útvarové střelnici. Zde absolvovali nácvik cvičení střeleb z pistole CZ 75 PHANTOM a tím splnili podmínky pro výkon útvarové směny za tuto oblast. Toto praktické zaměstnání zabezpečovali instruktoři skupiny bojové přípravy štábu praporu. Jednotlivé roty si tedy nemusely samostatně organizovat „střelby,“ ale pod vedením zkušených instruktorů tento nácvik absolvovali.

Po ukončení mandatorních zaměstnání byl organizován pravidelný plánovaný výcvik u jednotek. Do rot byli začleněni nově příchozí vojáci, kteří začali plnit požadavky výcviku. Jedním z mnoha úkolů 74.lmopr pro rok 2016 je i příprava jednotky do zahraniční mise v Afghánistánu. Tímto byla pověřena 3. pěší rota, která tento úkol plní. V součinnosti s velením praporu budou vycvičeny a připraveny dvě strážní čety do 7. strážní roty BAF (Bagram Air Field). Tyto čety budou součástí uvedené 7. strážní roty, kterou „staví“ 73. tankový prapor Přáslavice a jako součást Úkolového uskupení AČR RSM (Resolute Support Mission - Rozhodná podpora) budou působit v afghánské provincii Parwan s úkolem provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagrám v rámci společných operací s americkými partnery s cílem zamezit nepřátelským aktivitám namířeným právě proti základně Bagrám.

Text a foto:                                                                                                                 npor. Mgr. Lumír Svoboda

Fotogalerie

Nahoru